V Premi Dr. Tomàs de Flores

Presentació

Amb l´objectiu de promoure la investigació sobre Salut Mental, en qualsevol de les seves dimensions, es convoca aquest premi per a treballs de recerca consistents en:

 • Projectes d´investigació iniciats o pendents d'iniciar-se durant 2016-2017.

Els treballs podran ser individuals o en col·laboració.
L´investigador principal haurà de ser menor de 35 anys en el moment d'enviar el treball.

Criteris de valoració

El jurat del premi valorarà:

 • Presentació

 • Interès / novetat / originalitat

 • Viabilitat i aplicabilitat

 • Possibles implicacions dels resultats en el camp de la Salut Mental

 

Convocatòria

La data límit per a la presentació de treballs serà el dia 15 de setembre de 2016. El veredicte es farà públic al IX WORKSHOP D'ACTUALITZACIÓ EN SALUT MENTAL I DROGODEPENDÈNCIES organitzat pel Servei de Psiquiatria i Salut Mental de l'Hospital d'Igualada i que es realitzarà el mes de novembre 2016.

Jurat

El jurat estarà format per:

 • Presidents i fundadors del Premi "Dr. Tomàs de Flores": Dr. Josep M. Farré i Dr. José Antonio Monreal

 • Secretari del Jurat: Dr. Daniel Vega

 • Cap del Servei de Salut Mental Dr. Joan Ribas

 • Dos membres del Comitè científic del "IX Workshop d'actualització en Salut Mental i Drogodependències"

 • Avaluadors externs triats pels presidents i secretari

 

Característiques del Premi

El premi consisteix en una dotació econòmica de 500 euros i un document acreditatiu. L'import, sobre el que s´aplicaran les corresponents retencions fiscals, es pagarà a l´investigador principal.

El jurat podrà fer dos mencions d´honor a d´altres treballs que, per la seva qualitat, així ho mereixin, atorgant-los un document acreditatiu.

El premi i les mencions d´honor podran ser declarats deserts. 

La no assistència de cap membre de l'equip investigador a la recollida del premi el dia que aquest es falla, suposa la renúncia d'aquest. El jurat decidirà en aquesta circumstància si el premi queda desert o s'atorga a un altre treball. 

El guanyador haurà de presentar l'estat del projecte al "X Workshop d'Actualització en Salut Mental i Drogodependències" que tindrà lloc al novembre 2017, en format de comunicació oral. 

La participació en el premi implica el ple reconeixement i l'acceptació del veredicte del jurat i el seu caràcter és inapel·lable. 

Propietat dels treballs

La propietat Intel·lectual del treball guanyador del premi correspondrà al seu autor o autors.

Documentació

Els treballs es podran presentar en català o castellà.

Cada treball haurà d´incloure els següents apartats:

 • Portada, on s´haurà d´especificar:

  • Autor/s (nom i cognoms)

  • Lloc de treball i dades de contacte

  • Títol (si el treball té subtítol, separar-ho amb “:”)

 • Sumari: relació de continguts amb la seva paginació

 • Resum del treball d´un màxim de 500 paraules, i paraules clau

 • Treball d´investigació resumit, amb els següents apartats:

 • Justificació

 • Hipòtesis i objectius

 • Metodologia

 • Pla de treball

 • Resultats (si s'escau)

 • Rellevància científica del projecte

 • Conflictes d'interès

 • Referències bibliogràfiques (segons normes Vancouver o American Psychological Association)

Els treballs s´hauran d´enviar a partir del dia 1 de juliol de 2016 a: salutmentaligualada@csa.cat

Per a qualsevol consulta: Tel. 938075700 / 93807 57 02

Servei de Salut Mental. Consorci Sanitari de l'Anoia. Igualada (Barcelona)

www.csa.cat 

Consorci Sanitari de l’Anoia
Av. Catalunya, 11 · 08700 · Igualada · Barcelona · T. 938 075 500
   Nou Codi Tipus
Data última actualització: 02/07/2018